Bonden

R.K. Zuid Limburgse Schuttersbond

Schuttersbond Berg en Dal

Bond van Schutterijen Maas en Kempen

EMM Kantonnale Schuttersbond Weert e.o.

MLSB Roermond

Schuttersbond Juliana

Bond De Maasvallei

Schuttersbond Eendracht Born-Echt

Schuttersbond St.Gerardus Amstenrade

De Lommelse Schuttersgilden

FVHS